Proteq Dier & zorg

Proteq Dier & zorgPro­teq Dier & Zorg is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pro­teq Dier & Zorg in het kort:

 • Onderdeel van SNS REAAL, mark­tlei­der in Nederland
 • Meer dan 100.000 verzek­erde hon­den en katten
 • Jaar­lijks han­de­len ze zo’n 120.000 declaraties af

 Pro­teq Dier huisdierenverzekering

De Pro­teq Dier & Zorg Verzek­er­ing is een ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­er­ing voor hon­den en katten.

De ver­schil­lende dekkingen:

Basis­dekking

 • Inclusief ongeval­len­dekking
 • Inclusief heupen en ellebogen
 • Inclusief voort­plant­i­ng­sor­ga­nen
 • Loop­tijd 1 jaar

Basis­dekking + Castratie/Sterilisatie

 • Gelijk aan Basisdekking
 • 50% ver­goed­ing van de castratie/sterilisatie
 • Loop­tijd 5 jaar

De Aan­vul­lende Dekking

 • Alleen af te sluiten in com­bi­natie met Basis­dekking of Basis­dekking + Castratie/Sterilisatie
 • Loop­tijd afhanke­lijk van de Basis­dekking 1of 5 jaar
 • Vac­ci­natie + Cre­matie Dekking
 • Loop­tijd 1 jaar

De max­i­male ver­goed­ing is € 5.000 per dier, per verzek­er­ings­jaar. De eigen bij­drage per declaratie bedraagt 19%. Bij Castratie/Sterilisatie is de eigen bij­drage 50%.

Bij Cre­matie is er geen eigen bijdrage.

 


Proteq Dier & zorg

Pro­teq Huisdierenverzekering

Pro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal.

Vergelijk Pro­teq Dier & Zorg met andere huisdierenverzekeraars

 

 • Pre­mie indicatie*
 • Hoog­ste max. vergoeding
 • Online verzek­erd
 • Gebit­sreinig­ing
 • Behan­del­ing voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

Basis­dekking

• Aan­doenin­gen aan de heupen en ellebogen.

• Aan­doenin­gen aan de voortplantingsorganen.

• Hon­o­rar­ium dier­e­narts of specialist.

• Medisch noodza­ke­lijke behan­del­ing inclusief oper­atie en narcose.

• Medisch noodza­ke­lijke opname.

• Aan­schaf en plaats­ing chip.

• Diag­nos­tisch onderzoek.

• In Ned­er­land gereg­istreerde dier­ge­neesmid­de­len, eve­nals dier­ge­neesmid­de­len in aan­merk­ing komende voor gebruik als ‘off label use’, en humane geneesmid­de­len voor zover dit op grond van de Dier­ge­neesmid­de­len­wet toeges­taan is.

• Spe­cial­is­tis­che behan­delin­gen in Europa (zie voorwaarden)

• Ver­band­mid­de­len.

• Implan­taten ben­odigd ter directe behan­del­ing ten gevolge van ziekte of ongeval.

• Gebit­sreinig­ing (eens per 2 jaar).

• Voeding(supplementen) voor dwangvoeding.

• Euthanasie en destructie.

Basis­dekking + Castratie/Sterilisatie

• Gelijk aan Basisdekking.

• 50% ver­goed­ing van de castratie/sterilisatie.

De Aan­vul­lende Dekking

• Behan­del­ing aan het gebit naar aan­lei­d­ing van beschadig­ing, ziekte of stand­safwijk­ing. Max­i­male ver­goed­ing, € 1.000 per 5 jaar.

• Chemo, laseren, radiotherapie.

• Behan­del­ing met radioac­tief jodium.

• Fys­io­ther­a­pie: max­i­male ver­goed­ing, € 125 per jaar, max­i­maal 6 behan­delin­gen. Behan­de­laar moet lid zijn van

de Ned­er­landse Verenig­ing van Fys­io­ther­a­pie voor Dieren www.nvfd.nl.

• Chi­ro­prac­tie, orthomanuele ther­a­pie en osteopathie.

• Home­opathie: behan­de­laar moet lid zijn van de Groep Home­opathisch Werk­ende Dier­e­nart­sen www.ghwd.nl.

• Acupunc­tuur: behan­de­laar moet lid zijn van de Samen­werk­ende Ned­er­landse Vet­eri­naire Acupunc­tur­is­ten www.snva.nl.

• Ziek­tekosten tij­dens vakanties in het buiten­land, € 1.000 per jaar (zie voor­waar­den andere zijde).

• Gedrags­ther­a­pie mits uit­gevo­erd door een dier­e­narts of een bij de sticht­ing Cer­tipet aanges­loten gedrags­ther­a­peut, www.certipet.nl. De max­i­male ver­goed­ing is € 200 per 12 maanden.

Vac­ci­natie + Cre­matie Dekking

• Kosten van een pre­ven­tieve ent­ing, € 65 per 12 maan­den. Kosten van de crematie/uitvaart, ver­goed­ing ver­schilt per hond/kat en gewicht.

Aan dit overzicht kun­nen geen rechten ontleend wor­den. Bij spec­i­fieke vra­gen kunt u direct con­tact opne­men met Pro­teq Dier & Zorg.

Proteq Dier & zorg