OHRA dierenverzekering

OHRA dierenverzekeringDe OHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

De OHRA dieren­verzek­er­ing is een voordelige en com­plete verzek­er­ing. U heeft de beste ser­vice van een van de groot­ste verzek­er­aars van Ned­er­land en een com­pleet pakket aan voor­waar­den en dekkin­gen. Een groot aan­tal medis­che behan­delin­gen vallen onder de OHRA Huis­dieren Basisverzekering.

De beste zorg met de OHRA dieren­verzek­er­ing 

Onverwachte hoge kosten zijn verleden tijd. Uw hond of kat kri­jgt de beste medis­che zorg dankzij onze hon­den­verzek­er­ing of kat­ten verzek­er­ing . OHRA ver­zorgt de com­plete finan­ciële afhan­del­ing voor u inclusief de betal­ing aan arts of klin­iek.

 

OHRA dierenverzekering

Naar OHRA dieren­verzek­er­ing

 

Vergelijk OHRA met andere huisdierenverzekeringen

 
 • Premie indicatie*
 • Hoogste max. vergoeding
 • Online verzekerd
 • Gebitsreiniging
 • Behandeling voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

 

De OHRA dieren­verzek­er­ing onder­scheidt zich door duidelijkheid. Voor zowel hon­den en kat­ten is er een iden­tiek basis­pakket beschik­baar. Hier­mee is je huis­dier verzek­erd voor de belan­grijk­ste ziek­tekosten. Verder kun je zaken aan­vul­lend verzek­eren zoals, chemother­a­pie, home­opathie, gedrags­ther­a­pie of de kosten van behan­de­len in het buiten­land. OHRA dieren­verzek­er­ing dekt dit niet maar je kunt je wel aan­vul­lend verzek­eren voor cre­matie en/of castratie/sterilisatie.

De belan­grijk­ste ver­goedin­gen van de OHRA dieren­verzek­er­ing Basis :

 • Geneesmid­de­len
 • Hulp­mid­de­len
 • MRI-onderzoeken of CT-scan
 • Ver­wi­jz­ing naar een andere dier­e­narts of dierenspecialist
 • Tarief dier­e­narts en dierenspecialist
 • Medisch noodza­ke­lijke behan­del­ing inclusief oper­aties en narcose
 • Medisch noodza­ke­lijke opname
 • Onder­zoeken zoals röntgenfoto’s, echo­scopie, bloed en ont­last­ing, elek­tro­car­dio­gram (ECG)
 • Sup­ple­menten voor dwang– of sondevoeding
 • Euthanasie en col­lec­tieve verwerking*

* indi­vidu­ele begrafe­nis en cre­matie vallen onder Aan­vul­lende verzek­er­ing — Crematie.

Per jaar wordt er max­i­maal €2.000 per huis­dier uit­ge­keerd. Er geldt een eigen risico van 20% van de kosten.

 

OHRA dierenverzekering

Naar OHRA dierenverzekering

OHRA dierenverzekering

Terug naar dieren­verzek­er­ing home