Kruidvat hondenverzekering

Ervarin­gen met de hon­den­verzek­er­ing van Kruid­vat lopen uiteen. Om e pre­mie con­cur­rerend te maken zijn een aan­tal dekkin­gen en voor­waar­den afwijk­end van wat je van een goede dieren verzek­er­ing mag verwachten.

Alter­natieven voor hon­den­verzek­er­ing Kruidvat

Er bestaan natu­urlijk volop alter­natieven voor de hon­den­verzek­er­ing van Kruid­vat. Hieron­der woir­den de belan­grijk­ste dekkin­gen en kosten met elkaar vergeleken.

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

 

  • Pre­mie indicatie*
  • Hoog­ste max. vergoeding
  • Online verzek­erd
  • Gebit­sreinig­ing
  • Behan­del­ing voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

De reken­ing bij de dier­e­narts kan snel oplopen en de pri­jzen wor­den alleen maar hoger. Door je te verzek­eren voorkom je hoge uit­gaven voor je huis­dier. Dit kan hon­der­den euro´s besparen en onaan­ge­name ver­rassin­gen ver­mi­j­den. Vergelijk de voor­waar­den met die van dieren­verzek­er­ing Kruid­vat en ga direct naar de web­site om af te sluiten. Gun uw huis­dier de beste zorg!