Aansprakelijkheid dieren

Aansprake­lijkheid dieren  is soms bij een dieren­verzek­er­ing inclusief of kan afzon­der­lijk wor­den afges­loten. Het kan onaan­ge­name ver­rassin­gen voorkomen omdat u als  eige­naar (of bezit­ter) van een dier aansprake­lijk bent  voor schade die dat dier veroorzaakt.

OHRA dieren­verzek­er­ing en aansprake­lijkheid dieren

Aansprakelijkheid dierenOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Daar­naast biedt OHRA een goede aansprake­lijkheid verzek­er­ing aan! Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Aansprake­lijkheid dieren geldt bijvoor­beeld wan­neer een dier een ver­keer­songeval veroorza­akt, zodat de eige­naar of de bezit­ter van dat dier daar­voor aansprake­lijk is. Het maakt niet uit of hij dat ongeval op geen enkele manier had kun­nen voorkó­men. Er geldt dus risi­coaansprake­lijkheid. Aansprake­lijkheid dieren valt moeil­ijk te ver­mi­j­den omdat dieren nu een­maal vaak onbereken­baar zijn maar aansprake­lijkheid dieren kunt u wel verzekeren.

Behalve aansprake­lijkheid voor dieren zijn er natu­urlijk medis­che kosten te verwachten voor uw huis­dier. Wij zetten de belan­grijk­ste voor­waar­den van een hon­den­verzek­er­ing en kat­ten­verzek­er­ing op een rij. Vergelijk de voor­waar­den en ga direct naar de web­site om af te sluiten.

Dieren­verzek­er­ing vergelijken

  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Een huis­dieren­verzek­er­ing speelt daar op in, maar niets is gratis. Er zit behoor­lijk wat ver­schil in zowel dekking als voor­waar­den, dieren­verzek­er­ing vergelijken loont vaak behoorlijk.

Andere aan­bieders:

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Aansprakelijkheid dierenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan dierenverzekering

Aansprakelijkheid dierenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

Aansprake­lijkheid dieren, voor wie?

Degene die het dier voor zichzelf houdt, meestal de eigenaar/bezitter van het dier is aansprake­lijk voor de door de dieren veroorza­akte letsel/schade. Als iemand het dier voor een ander onder zijn beheer houdt, zal deze aansprake­lijk voor dieren kun­nen zijn voor zulk let­sel. Het gegeven dat iemand bezitter/eigenaar/houder is van een dier maakt deze per defin­i­tie aansprake­lijk. Het maakt niet uit of de eige­naar daar­bij wel of niet aan­wezig is. Mogelijk wel op grond van andere wet­telijke regelin­gen i.v.m. wildstand.

Het vooral belan­grijk om voor uzelf na te gaan wat u belan­grijk vindt en wat uw bud­get is. Verzek­er­ing hond kunt u hier vergelijken, en als u kat­ten­bezit­ter bent, ook verzek­er­ing kat.