Kat verzekering

Als je besluit een huis­dier te nemen, wordt dat huis­dier al gauw een onderdeel van het gezin. Voor de kinderen is het vaak een leuk speelka­m­er­aadje. En al heb je geen gezin, het is fijn om elke dag ent­hou­si­ast begroet te worden.

Je  kat ver­di­ent een verzek­er­ing. Vergelijk de beste aanbieders.


  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

De getoonde tarieven kun­nen afwijken van de actuele sit­u­atie. Raad­pleeg altijd de web­site van de aan­bieder. Aan deze vergelijk­ing kun­nen geen rechten wor­den ontleend.

Een kat is allang niet meer louter een muizen­vanger, het is een gezelschaps­dier en kri­jgt tegen­wo­ordig de best mogelijke ver­zorg­ing van het baasje. Uit­ge­bal­anceerd voer, een snoepje dat goed is voor de vacht of het gebit , inentin­gen tegen besmet­telijke kat­ten­ziek­ten. Het hoort er alle­maal bij, en een goed baasje neemt zijn of haar ver­ant­wo­ordelijkheid. Maar om lang en gelukkig met de kat samen te leven komt nog meer kijken. Ook een kat heeft op z’n tijd medis­che zorg nodig, en dat kan behoor­lijk in de papieren lopen. Daarom bestaan er tegen­wo­ordig dierenverzekeringen.

Een dieren­verzek­er­ing, of meer spec­i­fiek een kat­ten­verzek­er­ing lijkt miss­chien over­bodig, maar is dat zeker niet. Een ongelukje zit immers in een klein hoekje. Een kat heeft zo een bijt­wond opgelopen, en deze kan lelijk gaan ontsteken. Of de kat wordt aan­gere­den en heeft daar­bij één of meerdere bot­breuken opgelopen. Een bezoek aan de dier­e­narts is dan zeker geen over­bod­ige luxe. Als dan röngtenfoto’s nodig zijn, of zelfs een oper­atie, staan daar wel kosten tegen­over. Die kosten kun­nen gedekt wor­den door de kat verzekering.

Kat verzek­er­ing heeft wel degelijk nut

Door steeds betere voed­ing en zorg wor­den kat­ten, net als mensen steeds ouder. We willen zo lang mogelijk, in goede gezond­heid, van elkaar kun­nen geni­eten. Dier­e­nart­sen, net als art­sen in een zieken­huis, kun­nen en weten steeds meer. Voor steeds meer aan­doenin­gen wor­den geneesmid­de­len gevon­den, of wor­den behan­del­meth­o­den verder ver­be­terd. En ook een kat kan, net als de mens, inwendige aan­doenin­gen kri­j­gen. Denk hier­bij maar aan chro­nis­che urineweg-infecties bij katers. Prob­le­men met de luchtwe­gen of het maag-darm-kanaal bij bepaalde rassen. En ook kat­ten kun­nen tumoren ontwikkelen.

Gelukkig zijn heel veel van deze aan­doenin­gen te behan­de­len, en kan de kat ondanks zijn aan­doen­ing nog een goed leven hebben. Een chro­nis­che aan­doen­ing moet echter wel behan­deld wor­den, en zal de dier­e­narts dus regel­matig moeten wor­den bezocht. In zulke gevallen biedt een kat­ten­verzek­er­ing beslist uitkomst.

Al voor een klein bedrag per maand kan een kat verzek­er­ing wor­den afges­loten. Zo’n bedrag per maand is nauwelijks merk­baar. Maar als je geen dieren­verzek­er­ing hebt afges­loten, kun je met hoge kosten voor medis­che han­delin­gen wor­den gecon­fron­teerd. Dus, met een verzek­er­ing voor uw kat kri­jgt uw kat gegaran­deerd de beste zorg.