Kattenverzekering

Je gunt je kat of poes het beste. Dat houdt ook in dat je je niet wilt nadenken over de best mogelijke zorg. Een kat­ten­verzek­er­ing dekt de meest voorkomende kosten en behandelingen.

Kat­ten­verzek­er­ing vergelijken

 

  • Indi­catie premie

  • Dekking kat­ten­verzek­er­ing
  • - Voort­plant­i­ng­sor­gaan
  • - Con­sult & Diagnostiek
  • - Cre­matie
  • - Extra ziektekosten

 

Waarom een kattenverzekering?

Een dieren­verzek­er­ing neem je als je bereid bent  bij­zon­dere din­gen te doen om je kat gezond te houden. Een dier­e­narts heeft meestal een echt bedrijf met alle faciliteiten en vooral ook goed geschoold per­son­eel, met alle bijbe­horende kosten. Een huis­dieren­verzek­er­ing wordt daarmee belan­grijk, vooral als je geen finan­ciële ver­rassin­gen wilt hebben. De kosten van een dier­e­narts kun­nen onverwacht hoog uit­vallen. Neem geen risico. Verzeker je kat met een van de onder­staande kattenverzekeringen.

Pro­teq Dier & Zorg kattenverzekering

 

KattenverzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van kat­ten­verzek­er­ing en hon­den­verzek­er­ing in Nederland!

Pet­plan dierenverzekering

Kattenverzekering Pet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

KattenverzekeringOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Dieren­verzek­er­ing Vergelijken zet op een rijtje wat in hoofdli­j­nen in welke kat­ten­verzek­er­ing zit. Het vooral belan­grijk om voor uzelf na te gaan wat u belan­grijk vindt en wat uw bud­get is. Uw kat­ten­verzek­er­ing kunt u hier vergelijken.

Wat wordt vergeleken ?

Op deze web­site wor­den kat­ten­verzek­erin­gen met elkaar vergeleken op basis van een stan­daard profiel van ras, ges­lacht en leeftijd. raad­pleeg altijd de web­site van de aan­bieders voor een cor­recte premieberekening.

Er zijn in Ned­er­land meerdere kat­ten­verzek­er­aars die goed zijn. Maar ze hebben alle­maal andere pakket­ten, ver­goedin­gen, uit­sluitin­gen en max­i­male ver­goedin­gen. Ook wordt meestal een hon­den­verzek­er­ing aange­bo­den. Is bijvoor­beeld ster­il­isatie of cre­matie inbe­grepen?   Net als bij elke dieren­verzek­er­ing lopen de pre­mies en voor­waar­den van verzek­er­aars behoor­lijk uiteen. Je kat­ten­verzek­er­ing vergelijken kan behoor­lijk lonen.

Geef een reactie