Huisdierenverzekering

Met een huis­dieren­verzek­er­ing dekt u de belan­grijk­ste kosten van art­sen en behan­delin­gen. Het hebben van een huis­dier kan hoge kosten bij de dier­e­narts met zich mee­bren­gen. Met som­mige ziek­tes en bot­breuken bij een huis­dier nemen kosten snel toe tot een paar hon­derd euro per behandeling.

Huis­dieren­verzek­er­ing vergelijken

 

  • Pre­mie indicatie*
  • Hoog­ste max. vergoeding
  • Online verzek­erd
  • Gebit­sreinig­ing
  • Behan­del­ing voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aan­bieder. Dieren­verzek­er­ing vergelijken biedt de pop­u­lairste verzek­erin­gen op een rijtje.

Waarom een verzekering?

Verzek­erin­gen horen er nu een­maal bij. U bent verzek­erd, uw part­ner en uw fam­i­liele­den. Waarom zijn uw huis­dieren dan niet verzek­erd? De ide­ale huis­dieren­verzek­er­ing geeft een uit­ge­breide dekking en een lage premie.

Een goede verzek­er­ing is dus voordelig en com­pleet. De belan­grijk­ste medis­che han­delin­gen vallen onder een goede verzek­er­ing. Weg met onzek­er­he­den en onverwacht hoge kosten! Altijd de beste medis­che zorg  voor uw huis­dier met een dieren­verzek­er­ing.

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

HuisdierenverzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van huis­dieren­verzek­erin­gen in Nederland!

Pet­plan

HuisdierenverzekeringPet­plan (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA

HuisdierenverzekeringOHRA ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Daar­naast zijn er kosten voor gebits­be­han­delin­gen, cas­tratie en ster­il­isatie, vac­ci­naties, cre­matie en de kosten die u maakt als u uw huis­dier mee­neemt op reis. Toch wil u voor uw huis­dier het beste. Zowel qua voed­ing als qua zorg. Daarom is het nemen van een huis­dieren­verzek­er­ing zeer voordelig, en weet u zeker dat uw huis­dier de beste zorg kri­jgt die hij op dat moment nodig heeft.Voordat u een huis­dieren­verzek­er­ing neemt, is het natu­urlijk handig om de huis­dieren­verzek­erin­gen te vergelijken. Huis­dieren­verzek­erin­gen vergelijken kan op makke­lijke wijze gedaan wor­den door een overzicht van op te zoeken op het inter­net. De zes meest rel­e­vante verzek­erin­gen op dit gebied zijn Neck­er­mann, OHRA, Kruid­vat, Hema, Pet­plan en Proteq.Bij het vergelijken van een hon­den­verzek­er­ing, kat­ten­verzek­erin­gen of dieren­verzek­erin­gen, let u in de eerste plaats op welke verzek­erin­gen het goed­koopst zijn. Daar­naast is het handig om de voor­waar­den van de ver­schil­lende verzek­erin­gen op een rijtje te zetten en te kijken welke het beste bij u passen. Houd hier­bij in gedachten wat u pre­cies wil verzek­eren. In principe wor­den de meeste medis­che kosten gedekt door alle verzek­er­aars, maar er zijn enkele ver­schillen op gebied dekking, voor­waar­den, pre­mie en de max­i­male ver­goed­ing die u jaar­lijks kan declar­eren bij uw verzek­er­ing. Bijvoor­beeld wor­den bij de één alle kosten ver­goed, ter­wijl er bij een ander wordt verwacht dat u ook een bij­drage doet in de kosten. Dit is ook van invloed op de hoogte van de pre­mie van uw verzek­er­ing. Uitein­delijk is een goed­kope huis­dieren­verzek­er­ing met de beste voor­waar­den het hand­igst voor u en uw huisdier.Het vergelijken van hon­den­verzek­erin­gen, kat­ten­verzek­erin­gen of dieren­verzek­er­ingen lev­ert tot slot ook wat op. De pri­jsver­schillen tussen de verzek­erin­gen zijn niet zo groot, maar als u naast uw dieren­verzek­er­ing ook uw andere verzek­erin­gen zou vergelijken, kan dit op lange ter­mijn enorm veel geld sche­len. Daarom wordt huis­dieren­verzek­erin­gen vergelijken sterk geadviseerd.

 

Huisdierenverzekering

 

Online declar­eren maakt het declar­eren van medis­che kosten voor uw hond of kat een fluitje van een cent. Uw verzek­er­aar stort de gemaakte kosten, eventueel onder aftrek van een eigen bij­drage, op uw reken­ing. Let er wel op dat een verzek­er­aar alleen gespeci­ficeerde dier­e­nart­skosten kan ver­goe­den. Let er ook op dat je bin­nen zes maan­den de kosten decla­r­eert anders ver­valt het recht op ver­goed­ing bij een aan­tal verzekeraars.

Hogere bedra­gen

Als de kosten van de behan­del­ing hoger dan een bepaald bedrag zijn, bijvoor­beeld € 500,-, dan vra­gen de meeste verzek­erin­gen dat je vooraf toestem­ming vraagt. Dat geldt natu­urlijk niet voor een spoed­be­han­del­ing die niet kan wachten.

 

Geef een reactie