Rottweiler

RottweilerDe Rot­tweiler wordt als politie-, waak-, spoor-, sport-, red­ding– en fam­i­liehond gebruikt. Met een con­se­quente opvoed­ing en een goede social­isatie is deze hond een kalme en tot in de oud­er­dom speelse en actieve fam­i­liehond. Het is echter niet vanzelf­sprek­end dat de Rot­tweiler altijd goed met kinderen kan omgaan, en ook zeker is het geen hond voor mensen die zelf niet con­se­quent kun­nen zijn. De fokkerij is in hoge mate ver­ant­wo­ordelijk voor het karak­ter. Een rot­tweiler wordt gemid­deld 10 tot 11 jaar oud, maar er zijn ook uit­zon­derin­gen. Gezien de veel voorkomende erfe­lijke aan­doenin­gen kan een hon­den­verzek­er­ing voor een Rot­tweiler duur­der uitvallen

 

 

 

 

Hon­den­verzek­er­ing voor uw Rottweiler

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.

 

Erfe­lijke aan­doenin­gen van de Rottweiler

Score 0: er is geen sprake van ongerief voor het indi­vidu­ele dier, maar er is wel sprake van een aan­doen­ing die door mensen als prob­lema­tisch gezien wordt
Score 1: de aan­doen­ing is ern­stig
Score 2: de aan­doen­ing is zeer ernstig

De behan­del­baarheid van de erfe­lijke aan­doenin­gen werd eve­neens beo­ordeeld met een score van 0, 1 of 2.

Score 0: volledig behan­del­baar
Score 1: matig behan­del­baar, met bli­jvend ongerief voor het dier
Score 2: slecht of niet behandelbaar

De aan­doenin­gen wer­den onderverdeeld in drie categorieën:

De aan­doen­ing komt zeer vaak voor ≥ 10% score is een 4
De aan­doen­ing komt vaak voor ≥ 1% en < 10% score is een 2
De aan­doen­ing komt < 1% of prevalen­tie is onbek­end score is een 0

Zorg altijd voor een goede huis­dieren­verzek­er­ing.

Bij dit ras voorkomende, erfe­lijke aandoeningen:

Aor­tas­tenose 14
Elle­boogdys­plasie 10
Heupdys­plasie 8
Neu­roax­onale dystrofie 8
Osteosar­coom 8
Pro­gressieve retina atrofie 8
Von Wille­brands Ziekte 7
Wob­bler syndroom 7
Hyper­a­dreno­cor­ti­cisme (ziekte van Cushing) 6
Hyper­trofis­che osteodystrofie 6
Retina Dys­plasie 6
X-chromosoom gebon­den spierdystrofie 6
Lymfe-oedeem 5
Entro­pion 4
Demod­i­co­sis 3
Cataract 1
Congestieve/Dilatatieve car­diomy­opathie 0
Erfe­lijke Leon­berger Polyneuropathie 0
His­ti­o­cy­tair Sarcoom 0
His­ti­o­cy­toom (canine cuta­neous histiocytoma) 0
Hypoa­d­reno­cor­ti­cisme 0
Lar­ynx paralyse 0
Mitralisklepdys­plasie 0
Patella Lux­atie 0
Pul­monalis Stenose 0
Subaor­tas­tenose 0
Uveo-dermatologisch syn­d­room 0
Vitiligo 0
Chro­nis­che sesamoiditis geen oordeel
Mas­ti­ca­tory myositis geen oordeel
Totaal score 107