Duitse Herder

Duitse Herder
Duitse herder

De Duitse Herder­shond is mid­del­g­root, krachtig en goed gespierd, de bot­ten sterk en de totale struc­tuur ste­vig. Belan­grijk­ste ver­houdin­gen in de maatvo­er­ing: De schofthoogte voor man­net­jes 60 tot 65 cm, vrouwt­jes 55 tot 60 cm. De romp is langer dan de hoogte, ongeveer 10 tot 17% hoger

De Duitse Herder­shond is van karak­ter even­wichtig, zelfverzek­erd en absoluut rustig en (geen stim­u­lus con­di­tie) en volledig goedaardig. Voor dit type hond is een hon­den­verzek­er­ing aan­bev­olen. Hij is moedig en loy­aal maar moet goed zijn opgeleid. De hond is zeer trouw.

 

 

 

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

 
 • Premie indicatie*
 • Hoogste max. vergoeding
 • Online verzekerd
 • Gebitsreiniging
 • Behandeling voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.

 

Aan­doenin­gen Duitse Herder

Bron: rashon­den wijzer .nl

De ernst is beo­ordeeld met een 0, 1 of 2.

 • Score 0: er is geen sprake van ongerief voor het indi­vidu­ele dier, maar er is wel sprake van een aan­doen­ing die door mensen als prob­lema­tisch gezien wordt
 • Score 1: de aan­doen­ing is ernstig
 • Score 2: de aan­doen­ing is zeer ernstig

De behan­del­baarheid van de erfe­lijke aan­doenin­gen werd eve­neens beo­ordeeld met een score van 0, 1 of 2. Zorg voor een goede huis­dieren­verzek­er­ing voor uw Duitse herder.

 • Score 0: volledig behandelbaar
 • Score 1: matig behan­del­baar, met bli­jvend ongerief voor het dier
 • Score 2: slecht of niet behandelbaar

De aan­doenin­gen wer­den onderverdeeld in drie categorieën:

 1. De aan­doen­ing komt zeer vaak voor ≥ 10% score is een 4
 2. De aan­doen­ing komt vaak voor ≥ 1% en < 10% score is een 2
 3. De aan­doen­ing komt < 1% of prevalen­tie is onbek­end score is een 0

 

Bij dit ras voorkomende, erfe­lijke aandoeningen:

Nodu­laire Dermatofibrose 16
Degen­er­atieve Myelopathie 14
Hemofilie 14
Chro­nis­che super­fi­ciele ker­ati­tis (Pannus) 10
Duitse Herder Pyodermie 8
Glyco­geen­stapel­ingsziekte (GSD III) 8
Heupdys­plasie 8
Optis­che Zenuw Hypoplasie (hypoplas­tis­che papil) 8
Pro­gressieve retina atrofie 8
Ver­te­brale stenose 8
Aor­tas­tenose 7
Der­mato­myosi­tis 7
Ehlers Dan­los Syndroom 7
Epithe­liale Cornea dystrofie 7
Von Wille­brands Ziekte 7
Wob­bler syndroom 7
Atopie 6
Hyper­a­dreno­cor­ti­cisme (ziekte van Cushing) 6
Hyper­trofis­che osteodystrofie 6
Lupus ery­the­mato­sus 6
Mitralisklepdys­plasie 6
Myas­the­nia gravis 6
Retina Dys­plasie 6
Elle­boogdys­plasie 5
Palatoschi­sis (ges­pleten gehemelte of lip) 5
Tri­cus­p­i­dalis Dysplasie 5
Enos­to­sis 4
Exocriene Pan­creas Insufficientie 4
Pem­phi­gus foliaceus 4
Per­sis­terende duc­tus arte­rio­sis botalli 4
Per­sis­terende rechter Aortaboog 4
Selec­tieve IgA-Deficiëntie 4
Cornea Der­moïd 2
Pri­maire Idiopatis­che Seborroe 2
Cataract 1
Abnor­male dwerggroei 0
Bac­ter­iële Folliculitis 0
Congestieve/Dilatatieve car­diomy­opathie 0
Con­tac­tal­lergie 0
Demod­i­co­sis 0
Epilep­sie 0
Food hyper­sen­si­tiv­ity (Voedselallergie) 0
Har­te­ba­sis tumoren 0
His­ti­o­cy­taire ulcer­atieve colitis 0
Insuli­noom 0
Lar­ynx paralyse 0
Lymfe-oedeem 0
Maag-dilatatie-volvolus 0
Mega-oesophagus 0
Mul­tidrug Resis­tance gen 1 deficiency 0
Neu­roax­onale dystrofie 0
Patella Lux­atie 0
Pul­monalis Stenose 0
Subaor­tas­tenose 0
Ven­trikel Sep­tum Defect 0
Vitiligo 0
Famil­ial vasculopathy geen oordeel
Hemiver­te­bra geen oordeel
Mas­ti­ca­tory myositis geen oordeel
Totaal score 230