Deense dog

Deense dog

Duitse-Dog

De Deense of Duitse Dog is één van de groot­ste hon­den­rassen ter wereld en behoort tot de groep van dog-achtigen. Dit ras met het for­maat van een kleine pony is ondanks zijn grootte een zeer vrien­delijke reus. Een Deense Dog vult niet alleen je huis maar ook je hart! Hij is sterk, ele­gant, aan­hanke­lijk en achter zijn atletis­che bouw schuilt een rustig, vol­gzaam en geen­szins agressief karak­ter. Ondanks zijn afmetin­gen is de Duitse Dog een ide­ale huis­hond, ver­mits je porte­mon­nee dat toe­laat. Ook voor de Duitse Dog is het ver­standig om een goede hon­den­verzek­er­ing af te sluiten.

Uiter­lijke rasken­merken van de Duitse Dog

De Duitse Dog behoort tot één van de groot­ste hon­den­rassen. De schofthoogte van een reu (man­net­jes hond) bedraagt ten­min­ste 80 cm., van een teef (vrouwt­jes hond) min­i­maal 72 cm. Beide maten wor­den meestal ruim­schoots overtrof­fen. De schofthoogte is de hoogte geme­ten bij een staande hond, van de grond tot het hoog­ste punt van het schouderblad.

Gedrag van de Duitse Dog

De Duitse Dog is, mits hij buiten vol­doende beweg­ing kri­jgt, bin­nen een rustige hond die graag de hele bank in beslag neemt. Het zijn over het alge­meen erg intel­li­gente hon­den, maar zij laten zich niet graag beve­len. De meeste dog eigenaren kun­nen er dan ook over mee praten dat de basis com­man­doś als zit en af over het alge­meen erg snel opgepikt wor­den, maar dan alleen als ze er zin in hebben en het nut ervan inzien… Desal­ni­etemin zijn het erg lieve, bescher­mende hon­den met natu­urlijk een zeer imposant en edel voorkomen. Duitse doggen dienen met zachte hand, maar zeker ook con­se­quent te wor­den opgevoed in een even­wichtige omgev­ing. Zorg voor een goede huis­dieren­verzek­er­ing voor je Duitse Dog.

 

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

 
 • Premie indicatie*
 • Hoogste max. vergoeding
 • Online verzekerd
 • Gebitsreiniging
 • Behandeling voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.

 

Gevoe­ligheid voor ziekten

(bron: rashon­den wijzer.nl) De ernst is beo­ordeeld met een 0, 1 of 2.

 • Score 0: er is geen sprake van ongerief voor het indi­vidu­ele dier, maar er is wel sprake van een aan­doen­ing die door mensen als prob­lema­tisch gezien wordt
 • Score 1: de aan­doen­ing is ernstig
 • Score 2: de aan­doen­ing is zeer ernstig

De behan­del­baarheid van de erfe­lijke aan­doenin­gen werd eve­neens beo­ordeeld met een score van 0, 1 of 2.

 • Score 0: volledig behandelbaar
 • Score 1: matig behan­del­baar, met bli­jvend ongerief voor het dier
 • Score 2: slecht of niet behandelbaar

De aan­doenin­gen wer­den onderverdeeld in drie categorieën:

 1. De aan­doen­ing komt zeer vaak voor ≥ 10% score is een 4
 2. De aan­doen­ing komt vaak voor ≥ 1% en < 10% score is een 2
 3. De aan­doen­ing komt < 1% of prevalen­tie is onbek­end score is een 0

Terug naar dieren­verzek­er­ing vergelijken

Bij dit ras voorkomende, erfe­lijke aandoeningen

Congestieve/Dilatatieve car­diomy­opathie 8
Huis­dieren­verzek­erin­gen glaucoom 8
Maag-dilatatie-volvolus 8
Osteosar­coom 8
Pro­gressieve retina atrofie 8
Aor­tas­tenose 7
Mega-oesophagus 7
Wob­bler syndroom 7
Atopie 6
Hyper­trofis­che osteodystrofie 6
Mitralisklepdys­plasie 6
Spondy­lose 6
Epilep­sie 5
Lymfe-oedeem 5
Tri­cus­p­i­dalis Dysplasie 5
Enos­to­sis 4
Entro­pion 4
Heupdys­plasie 4
Per­sis­terende rechter Aortaboog 4
Demod­i­co­sis 3
Ectro­pion 2
Pri­maire Hypothyreoïdie 2
Zink-responsieve der­matose 2
Cataract 1
Microph­thal­mos 1
Cran­iomandibu­laire osteopathie 0
Elle­boogdys­plasie 0
His­ti­o­cy­toom (canine cuta­neous histiocytoma) 0
Hypoa­d­reno­cor­ti­cisme 0
Myas­the­nia gravis 0
Patella Lux­atie 0
Subaor­tas­tenose 0
Totaal score 127