Berner sennenhond

Berner sennenhondDe Berner Sen­nen hond is afkom­stig uit Zwit­ser­land. Van de vier Zwit­serse Berghon­den is de Berner Sen­nen­hond de bek­end­ste. Vroeger werd de Berner Sen­nen­hond gebruikt voor het hoe­den van het vee. Momenteel wordt de Berner Sen­nen­hond gebruikt als gezin­shond. In Zwit­ser­land wordt de Berner Sen­nen­hond soms gebruikt om melkkar­ren te trekken. In de 19e eeuw werd de Berner Sen­nen­hond Düir­rbäch­ler genoemd. Begin 20e eeue werd de rasv­erenig­ing opgericht en werd de naam offi­cieel Berner Sen­nen­hond. Een hon­den­verzek­er­ing is natu­urlijk aan te beve­len voor deze hondensoort.

Karak­ter van de Berner Sen­nen hond

De Berner sen­nen hond hoort een waakzaam maar beheerst karak­ter te hebben. De waakza­amheid van de Berner beperkt zich tot het ter­rein en de leden van het eigen gezin. De hond is niet over­matig fel en gri­jpt alleen in wan­neer het echt nodig is. Tegen­over eigen mensen is de Berner sen­nen­hond zeer aan­hanke­lijk. De zelf­s­tandigheid die de Berner sen­nen­hond heeft ontwikkeld van­wege de taken waar­voor hij is gefokt, kan lei­den tot eigen­wijs gedrag. Dit maakt dat het ras een zeer con­se­quente train­ing nodig heeft. De hond kan goed over­weg met kinderen.

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

 
 • Premie indicatie*
 • Hoogste max. vergoeding
 • Online verzekerd
 • Gebitsreiniging
 • Behandeling voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.

Op zoek naar een verzek­er­ing voor een huis­dier in  het alge­meen? Ga dan naar dieren­verzek­er­ing vergelijken.

Aan­doenin­gen

De ernst is beo­ordeeld met een 0, 1 of 2.

 • Score 0: er is geen sprake van ongerief voor het indi­vidu­ele dier, maar er is wel sprake van een aan­doen­ing die door mensen als prob­lema­tisch gezien wordt
 • Score 1: de aan­doen­ing is ernstig
 • Score 2: de aan­doen­ing is zeer ernstig

De behan­del­baarheid van de erfe­lijke aan­doenin­gen werd eve­neens beo­ordeeld met een score van 0, 1 of 2.

 • Score 0: volledig behandelbaar
 • Score 1: matig behan­del­baar, met bli­jvend ongerief voor het dier
 • Score 2: slecht of niet behandelbaar

De aan­doenin­gen wer­den onderverdeeld in drie categorieën:

 1. De aan­doen­ing komt zeer vaak voor ≥ 10% score is een 4
 2. De aan­doen­ing komt vaak voor ≥ 1% en < 10% score is een 2
 3. De aan­doen­ing komt < 1% of prevalen­tie is onbek­end score is een 0

Bij dit ras voorkomende, erfe­lijke aandoeningen

Losse Proces­sus Coronoïdeus 10
Famil­i­aire Nierziekte 8
Pro­gressieve retina atrofie 8
Cere­bel­laire Ataxie 7
Epilep­sie 5
His­ti­o­cy­tair Sarcoom 5
Hypo-/demyelinisatie (Shak­ing Pup) 5
Asep­tis­che meningitis 4
Entro­pion 4
Heupdys­plasie 4
Kleur mutant alopecia 4
Aor­tas­tenose huis­dieren­verzek­er­ing 0
Degen­er­atieve Myelopathie 0
Her­nia nuclei pulposi 0
His­ti­o­cy­toom (canine cuta­neous histiocytoma) 0
Maag-dilatatie-volvolus 0
Patella Lux­atie 0
Retina Dys­plasie 0
Von Wille­brands Ziekte 0
Totaal score 64

Bron rashon­den wijzer .nl