Honden verzekering

De kosten van een dier­e­narts zijn meestal wel te overzien. Het betreft vaak kleine behan­delin­gen. Maar als je hond een ern­stig ongeluk en ern­stige ziekte kri­jgt dan is het een andere zaak.Je wilt kosten nog moeite bespraken om je hond er weer bovenop te kri­j­gen. Met de hon­den verzek­er­ing voorkom je nare finan­ciële verrassingen.

Hon­den verzek­er­ing afsluiten

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

*Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke hon­den­verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

-

Pro­teq Dier & Zorg hon­den verzekering

Honden verzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

Honden verzekeringPet­plan dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA hon­den verzekering

Honden verzekeringOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

Wat ver­goedt de hon­den verzekering?

Ziek­tekosten van uw hond in Ned­er­land wor­den met een hon­den­verzek­er­ing altijd ver­goed, met inacht­ne­m­ing van de eigen bij­drage en overige voor­waar­den. Dat zijn bijvoor­beeld de dier­e­narts, medis­che opna­men, oper­aties en onder­zoek ;dier­ge­neesmid­de­len, prothe­sen en implan­taten. Lees altijd de polisvoor­waar­den van je dieren­verzek­er­ing voor een goed overzicht van alle dekkin­gen. Let ook op de hoogte van het eigen risico en de max­i­male jaarver­goed­ing van uw hon­den verzekering.

Dekkin­gen van een hon­den verzek­er­ing

De basis­dekking ver­goedt de meest gang­bare kosten. Daar­naast kunt u uw hond  aan­vul­lend verzek­eren. Daarmee wordt de basisverzek­er­ing uit­ge­breid met ster­il­isatie, cas­tratie, vac­ci­natie en onder­houd van het gebit, maar ook cre­matie, vaak met een max­i­mum. Je kunt hier de dekkin­gen en voor­waar­den van je dieren­verzek­er­ing vergelijken.

Let op dat uw hond in het buiten­land niet is verzek­erd. Kosten uit erfe­lijke of aange­boren gebreken wor­den alleen ver­goed als uw hond gezond is bij start van de huis­dieren­verzek­er­ing. Aan­doenin­gen van elle­bo­gen en heupen wor­den meestal niet vergoed.