Hondenverzekering

Kiest u voor een uit­ge­breide dekking of lage pre­mie? Vergelijk hieron­der de belan­grijk­ste voor­waar­den en vraag vri­jbli­jvend een offerte bij de hon­den­verzek­er­ing van uw keuze. Naast onder­staande aan­bieders is ook de HEMA Hon­den­verzek­er­ing populair.

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

 

  • Pre­mie indicatie*
  • Hoog­ste max. vergoeding
  • Online verzek­erd
  • Gebit­sreinig­ing
  • Behan­del­ing voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

 

Raad­pleeg altijd de web­site van de aan­bieder voor een pre­miebereken­ing voor uw spec­i­fieke hond.

Zodra u besluit onm een hon­den­verzek­er­ing af te sluiten, komt er veel infor­matie op u af.  Hoe bepaalt u welke verzek­er­ing het beste bij uw sit­u­atie past? Hier wor­den de belan­grijk­ste feiten van een aan­tal bek­ende verzek­er­aars met elkaar vergeleken zodat u een afge­wogen keuze kunt maken.

Er bestaan behoor­lijk grote ver­schillen in de pre­mies en voor­waar­den van hon­den­verzek­erin­gen. Afhanke­lijk van het ras van je hond, en de leeftijd, maak je ide­aliter een inschat­ting welke risico’s je loopt en of je deze finan­ciële risico’s kunt dra­gen op het moment dat je hond iets overkomt.

Hond verzek­er­ing aanbieders

Pro­teq Dier & Zorg Hondenverzekering

HondenverzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan hondenverzekering

HondenverzekeringPet­plan (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA

HondenverzekeringOHRA ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Natu­urlijk is de hoogte van de pre­mie belan­grijk maar ook de voor­waar­den van een verzek­er­ing bepalen de kwaliteit. Wat is inbe­grepen? Hoe hoog is de eigen bij­drage en welke onder­zoeken en ther­a­pieën zijn inbe­grepen? En hoe zit het met ‘branchevreemde’ aan­bieders zoals hon­den­verzek­er­ing HEMA?

Een goed­kope hon­den­verzek­er­ing afsluiten

In boven­staande tabel kunt u een aan­tal belan­grijke eigen­schap­pen van ver­schil­lende aan­bieders van hon­den­verzek­erin­gen. U kunt direct doork­likken naar de aan­bieders en des­gewenst een verzek­er­ing afsluiten.

Uw huis­dier gaat vroeg of laat tij­dens zijn leven naar de dier­e­narts, of wordt ziek. De poten­tiële kosten van een behan­del­ing van een dier­e­narts, of medici­j­nen zijn behoor­lijk hoog. Een verzek­er­ing sluit je af om te voorkomen dat als je vier­voeter ziek wordt of een ongeluk kri­jgt, je niet net krap bij kas zit en de kosten niet kunt opbren­gen. Je kunt dan voor verve­lende beslissin­gen komen te staan.  Om dit te voorkomen is het afs­luiten van een dieren­verzek­er­ing een uit­stek­ende optie.

En verzek­er­ing voorkomt het risico van een hoge dier­e­nart­sen­reken­ing die je miss­chien niet kan betalen. Het zorgt er dus voor dat je de gezond­heid van je hond max­i­maal kunt onderhouden.

Hondenverzekering

Geef een reactie