Vergelijk hondenverzekering

Je hebt de keuze gemaakt om je hond te verzek­eren.  Als je geen verve­lende finan­ciële ver­rassin­gen wilt dan is dat een goede besliss­ing. Vergelijk je hon­den­verzek­er­ing en sluit direct af.

Vergelijk je hondenverzekering

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

 

*Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

 Vergelijk je hon­den­verzek­er­ing en sluit direct af

Hoe zie je door de bomen het bos weer en hoe zoek je de goed­koop­ste huis­dieren­verzek­er­ing voor je hond die aansluit bij je wensen? Het inter­net is uit­stek­end geschikt om alle dieren­verzek­erin­gen te vergelijken maar er komen steeds meer hon­den­verzek­erin­gen bij dus het is moeil­ijk maar niet onmo­gelijk om een welover­wogen keus te maken.

-

Pro­teq Dier & Zorg hondenverzekering

Vergelijk hondenverzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

Vergelijk hondenverzekeringPet­plan dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

Vergelijk hondenverzekeringOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

Je wilt natu­urlijk een goed­kope hon­den­verzek­er­ing maar een­tje die wel zoveel mogelijk dekt. Daar­bij is het zaak om te kijken naar de ras van het hond. Heb jij een hond met veel prob­le­men, of een ras waar­bij er bek­end is dat de kans op prob­le­men groot is? Dan zou je miss­chien eerder kun­nen over­we­gen om een aan­vul­lende verzek­er­ing te nemen dan met een hond waar­bij de kans op dit soort din­gen een stuk min­der is.

Ook zul je moeten kijken wat je eventueel zelf kunt dra­gen aan kosten als de hond bijvoor­beeld geop­ereerd moet wor­den. Want er is echt niets moeil­ijk­ers dan een keus te moeten maken tussen het leven van de hond of leven met finan­ciële prob­le­men na het laten behan­de­len of de cre­matie van je hond.

Het belan­grijk­ste is dat je goed de voor­waar­den leest en kijkt wat de dekkin­gen zijn. Neem daar de tijd voor want je moet je goed bij een verzek­er­ing voe­len voor­dat je hem afs­luit. Kijk bijvoor­beeld hoe het staat met de bereik­baarheid bij eventuele vra­gen en kijk eens op inter­net hoe de ervarin­gen van andere mensen zijn van een bepaalde verzekering.

Natu­urlijk geldt dit niet alleen voor een goed­kope hon­den­verzek­er­ing maar kun je alle dieren­verzek­erin­gen vergelijken. Soms blijkt toch goed­koop in de prak­tijk duurkoop te zijn en vaak is dat de uitkomst van te over­haast een hon­den­verzek­er­ing willen afs­luiten. Goed lezen van bijvoor­beeld de algemene voor­waar­den is vaak toch de oploss­ing om later prob­le­men te voorkomen.

Onafhanke­lijke vergelijk­ing sites zijn vaak duidelijk en laten goed het ver­schil zien tussen de ver­schil­lende verzek­erin­gen voor je hond maar laat je niet alleen daar door lei­den. Ga ook eens op de site van de aan­bieder kijken en kijk wat voor een gevoel je erbij kri­jgt. Je kunt beter wat meer tijd kwijt zijn voor het uit­zoeken van de juiste verzek­er­ing dan dat je later bedro­gen uitkomt.

Dus vergelijk hon­den­verzek­erin­gen en neem je daar de tijd voor dan heb je daarna alle tijd om te geni­eten van je gezonde trouwe vier­voeter. Een dieren­verzek­er­ing is geen over­bod­ige luxe!