Hondenverzekering vergelijken

Vergelijk zelf de voor­waar­den van je hon­den­verzek­er­ing. Natu­urlijk is de hoogte van de pre­mie belan­grijk maar ook de voor­waar­den van een hon­den­verzek­er­ing bepalen de kwaliteit.

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

  • Pre­mie indicatie*
  • Hoog­ste max. vergoeding
  • Online verzek­erd
  • Gebit­sreinig­ing
  • Behan­del­ing voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

Wat is inbe­grepen? Je kunt hier­boven je hon­den­verzek­er­ing vergelijken. Hoe hoog is de eigen bij­drage en welke onder­zoeken en ther­a­pieën zijn inbe­grepen? Met dieren­verzek­er­ing vergelijken weet je het meteen.

Actueel hon­den­verzek­er­ing vergelijken

We doen ons best om de Hon­den­verzek­er­ing vergelijken tarieven actueel te houden. De getoonde tarieven kun­nen afwijken van de actuele sit­u­atie. Raad­pleeg altijd de web­site van de aan­bieder. Aan deze vergelijk­ing kun­nen geen rechten wor­den ontleend.

Pro­teq Dier & Zorg Hondenverzekering

Hondenverzekering vergelijkenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan hondenverzekering

Hondenverzekering vergelijkenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

Hondenverzekering vergelijkenOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken loont

Een hon­den­verzek­er­ing sluit je af om niet voor onvoorziene kosten te staan als je hond ziek wordt of een ongeluk kri­jgt. Maar wat is nu de beste hon­den­verzek­er­ing? Hier­boven staan de pop­u­lairste verzek­erin­gen op een rijtje. U kunt doork­likken naar uw keuze en de dieren­verzek­er­ing direct afsluiten.

Hon­den­verzek­er­ing afsluiten

In boven­staande tabel kunt u een aan­tal belan­grijke eigen­schap­pen van hon­den­verzek­erin­gen tussen ver­schil­lende aan­bieders van hon­den­verzek­er­ing vergelijken. U kunt direct doork­likken naar de aan­bieders en des­gewenst een hon­den­verzek­er­ing afsluiten.

 

Hondenverzekering vergelijken

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken is geen over­bod­ige zaak

Je wilt graag de beste zorg voor je hond. Als je hond niets man­keert, dan zijn de kosten van de dier­e­narts goed te behap­pen, maar wat als je hond ziek wordt? Waar moet je op let­ten bij het kiezen van een goede huis­dieren­verzek­er­ing? Vergelijk hon­den­verzek­erin­gen goed voor­dat je een defin­i­tieve keuze maakt.

Waarom een hondenverzekering?

Niet iedere hond wordt prob­leem­loos oud. Jaar­lijkse vac­ci­naties, het onder­houden van het gebit en nagels kun­nen al redelijk wat geld kosten, maar je komt pas echt voor uit­gaven te staan als je hond een ongeluk kri­jgt of (lang­durig) ziek wordt. Als je er niet aan wilt twi­jfe­len dat je die onverwachte kosten kunt betalen, is het afs­luiten van een hon­den­verzek­er­ing een goede optie. Het is van belang de dieren­verzek­erin­gen te vergelijken want ook die kosten jaar­lijks veel geld.

Dieren­verzek­er­ing vergelijken: waar moet je op letten.

Let op meer dan de prijs als je hon­den­verzek­erin­gen gaat vergelijken. De dekking van je huis­dieren verzek­er­ing is belan­grijk. Zorg dat de behan­del­ing van veelvoorkomende ziek­ten en aan­doenin­gen bij jouw soort hond betaald wor­den door de verzek­er­ing. Hoe hoog is je eigen risico? Moet je alle rekenin­gen eerst zelf betalen of betaalt de verzek­er­aar direct de dier­e­narts. Vergelijk de ver­schil­lende hon­den­verzek­erin­gen ook op de duidelijkheid van infor­matie en de afhan­del­ing van de verzek­er­ingsclaim. Als je zoekt op ‘ervar­ing met huis­dieren­verzek­er­ing’, weet je snel of ervarin­gen posi­tief of negatief zijn.
Kijk ook welke eisen wor­den gesteld aan toe­lat­ing. Als je hond al wat heeft, kan het zijn dat behan­delin­gen voor die aan­doen­ing niet gedekt wor­den. De meeste verzek­er­aars hanteren een (korte) wacht­tijd voor­dat je uit­gaven kunt declareren.

Ver­schil­lende hon­den­verzek­erin­gen vergelijken

De groot­ste aan­bieders van een huis­dieren­verzek­er­ing zijn Ohra, Pro­teq Dier en Zorg en Pet­plan. Vergelijk de dieren­zek­erin­gen ook zelf. Bezoek de web­sites en zet alle gegevens goed op een rijtje voor­dat je besluit een hon­den­verzek­er­ing af te sluiten.