Dierenverzekering vergelijken

Dieren­verzek­er­ing vergelijken kan hon­der­den euro´s besparen en onaan­ge­name ver­rassin­gen ver­mi­j­den. Er zijn zo veel voor­waar­den en regelt­jes, dat het voor veel mensen ondoen­lijk is om alles te vergelijken en te beo­orde­len. Dieren­verzek­er­ing Vergelijken heeft die uit­zoek­erij voor u gedaan.

Vergelijk dieren­verzek­erin­gen

 

 • Pre­mie indicatie*
 • Hoog­ste max. vergoeding
 • Online verzek­erd
 • Gebit­sreinig­ing
 • Behan­del­ing voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

 

*Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en geslacht.

 

Waarom vergelijken?

Je hond of kat laten verzek­eren is een per­soon­lijke besliss­ing. Vooral als je van plan bent om bij­zon­dere din­gen laat doen om je huis­dier gezond te houden. De dier­e­narts is de laat­ste jaren flink duur­der gewor­den, mede omdat hij ook steeds meer te bieden heeft. Een dier­e­narts heeft meestal een echt bedrijf met alle faciliteiten en vooral ook goed geschoold per­son­eel. Daar horen mark­t­con­forme pri­jzen bij. Een huis­dieren­verzek­er­ing speelt daar op in, maar niets is gratis. Er zit behoor­lijk wat ver­schil in zowel dekking als voorwaarden.

-

 

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Dierenverzekering vergelijkenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

Dierenverzekering vergelijkenPet­plan is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van Uni­garant. Een kat­ten– of hon­den­verzek­er­ing van Pet­plan is compleet.

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

Dierenverzekering vergelijkenOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

 

Wat wordt vergeleken?

Op deze web­site wor­den dieren­verzek­erin­gen met elkaar vergeleken op basis van een stan­daard profiel van ras, ges­lacht en leeftijd. Raad­pleeg altijd de web­site van de aan­bieders voor een cor­recte berekening.

Er zijn in Ned­er­land meerdere aan­bieders die goed zijn. Maar ze hebben alle­maal iets andere pakket­ten, ver­goedin­gen, uit­sluitin­gen en max­i­male ver­goedin­gen.  Net als bij andere verzek­erin­gen lopen de voor­waar­den van verzek­er­aars behoor­lijk uiteen. Dieren­verzek­er­ing vergelijken kan behoor­lijk lonen.

Onze keuze

Van­wege een uit­stek­ende basis­dekking kwam de huis­dieren­verzek­er­ing van OHRA als com­pleet uit de bus.

Wilt u weten wat dit voor u betekent?

Pre­mie bereke­nen

 

Het vooral belan­grijk om voor uzelf na te gaan wat u belan­grijk vindt en wat uw bud­get is. Verzek­er­ing voor uw hond kunt u hier vergelijken, en als u kat­ten­bezit­ter bent, ook een verzek­er­ing voor uw kat kat.

Een verzek­er­ing voor je huis­dier geeft een veilig gevoel. En het betaalt zichzelf snel terug. Mocht je huis­dier ziek wor­den of betrokken raken bij een ongeval heb je ondanks je ver­driet direct te maken met vaak erg hoge kosten. Vaak kom je dan voor een dilemma te staan dat je je huis­dier miss­chien moet laten inslapen ter­wijl er een goede behan­del­ing mogelijk is maar je die kosten onmo­gelijk kunt dragen.

Vee­lal zijn er ook veel rede­nen te horen waarom mensen er toch voor kiezen zich niet te laten verzek­eren voor hun huis­dier. Vee­lal zijn die rede­nen onjuist. Hieron­der de top 5 van de meest hoorde redenen:

 • Mijn huis­dier komt nooit buiten; bin­nen kun­nen er ook din­gen gebeuren en kan je huis­dier net zo goed ziek worden.
 • Mijn huis­dier komt van een goede huize en is nooit ziek; helaas kri­j­gen ook huis­dieren van goede huize ongelukken.
 • Mijn vorige huis­dier was nooit ziek; helaas zijn niet alle huis­dieren het­zelfde net zoals bij mensen en is er nooit de garantie dat je nieuwe huis­dier net zo for­tuin­lijk zal zijn.
 • Als het zover komt dan zie ik het wel; helaas is dit een vaak geho­ord argu­ment maar als het zover komt en je moet duizen­den euro’s op hoesten omdat het pootje van je hond gebro­ken is ben je toch echt te laat voor een verzekering.
 • Mijn dier­e­narts laat mijn huis­dier echt niet doo­dgaan; nee dat zal hij ten alle tijde proberen te voorkomen maar hij moet ook werken voor zijn geld en zal dus ook geld willen zien.

Vergelijken loont!

De kosten van een huis­dieren­verzek­er­ing lopen erg uiteen en zijn vaak afhanke­lijk van bijvoor­beeld de leeftijd van het huis­dier, het ras en gewicht en de verzek­er­ings­maatschap­pij. Deze kosten en de dekkin­gen om je hond te verzek­eren zijn op inter­net makke­lijk te vergelijken. Hoe jonger je huis­dier des te goed­koper de verzek­er­ing dus zo snel mogelijk een verzek­er­ing afs­luiten is de beste optie en is een goede invester­ing mocht je huis­dier op lat­ere leeftijd ziek worden.

Het beste wat je kunt doen gezien boven­staande is gewoon vergelijken. Hier­bij is het inter­net een goed hulp­mid­del. Door te vergelijken ben je zelf verzek­erd van een prod­uct dat aansluit op je wensen. Je zult hier­bij wel wat leeswerk moeten doen maar daarmee bespaar je vee­lal veel geld en onduidelijkhe­den. Elke verzek­er­ing heeft namelijk zo zijn plus­pun­ten maar miss­chien ook min­pun­ten. Het zou erg lastig zijn als je denkt een goede verzek­er­ing te hebben maar het toch een ver­giss­ing blijkt te zijn achteraf.

Wilt u een dieren­verzek­er­ing afs­luiten? Alle verzek­er­aars op ‘n rij:

Pre­mies vergelijken

Vergelijk huis­dieren­verzek­erin­gen