Huisdierenverzekering

De basis­vari­ant  van de huis­dieren­verzek­er­ing kun je uit­brei­den zodat er vol­doende dekking bestaat voor de meest voorkomende kwalen en medis­che behan­delin­gen voor je kat of hond. Hieron­der kun je de bek­end­ste dieren­verzek­er­ing vergelijken en direct een keuze maken.

Dieren­verzek­erin­gen vergelijken

 

  • Pre­mie indicatie*
  • Hoog­ste max. vergoeding
  • Online verzek­erd
  • Gebit­sreinig­ing
  • Behan­del­ing voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

 

Er zijn een aan­tal dieren­verzek­erin­gen die naast de basiskosten van een medis­che behan­del­ing ook de kosten ver­goe­den van ster­il­isatie, cas­tratie, vac­ci­natie, gebit­sprob­le­men en cre­matie.  Deze zoge­naamde aan­vul­lende dieren­verzek­erin­gen zijn als plus­pakket af te sluiten bovenop uw basis dierenverzekeringen.

Boven­staande gegevens zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke huis­dieren­verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel voor een huis­dieren­verzek­er­ing naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Aan­bieders van dierenverzekeringen

Pro­teq Dier & Zorg dierenverzekeringen

HuisdierenverzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan dierenverzekeringen

HuisdierenverzekeringPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Dieren­verzek­erin­gen

HuisdierenverzekeringOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huis­dieren.

Dieren­verzek­erin­gen ver­goe­den de kosten van de vol­gende behan­delin­gen: ster­il­isatie kat en hond, afhanke­lijk van het ras, cas­tratie, vac­ci­naties, gebit (extrac­ties, car­iës­be­han­delin­gen, wortelka­naal­be­han­del­ing op medis­che indi­catie — allen met een max­i­mum ver­goed­ing). Dit geldt zowel voor de hon­den­verzek­er­ing als voor de kat­ten­verzek­er­ing.

Eigen risico bij dierenverzekeringen

Zoek niet alleen naar de goed­koop­ste dieren­verzek­er­ing maar vergelijk ook de hoogte van de eigen bij­drage. De eigen bij­drage per declaratie ligt meestal tussen de 15% 3n 25%. Ster­il­isatie in het eerste lev­en­s­jaar kent vaak geen eigen bijdrage.

Met deze aan­vul­lende dieren­verzek­er­ing wor­den de kosten van de cre­matie ver­goed. De ver­goed­ing van de cre­matiev­erzek­er­ing kent vaak wel een maximum.

Bedenk­tijd aan­vul­lende dierenverzekering

Let erop dat u altijd een bedenk­tijd van een aan­tal weken hebt als u aan­vul­lende dieren­verzek­erin­gen afs­luit. Daar­door kunt u bin­nen de ter­mijn kosteloos opzeggen.