Dieren verzekering kosten

Dieren verzek­er­ing kosten voor uw hond of kat kunt u gemakke­lijk online declar­eren. De meeste verzek­erin­gen  maken gebruik van een online declaratie sys­teem waarmee u een­voudig de dieren­verzek­er­ing kosten ver­goed krijgt.

Dieren verzek­er­ing kosten vergelijken

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
Dieren­verzek­er­ing vergelijken is ver­standig want niet elke verzek­er­aar betaalt even­veel of even snel uit.
Ga voor een cor­rect voors­tel voor een huis­dieren­verzek­er­ing naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Hies uit een hon­den­verzek­er­ing of een kat­ten­verzek­er­ing van een bek­ende verzek­er­aar. Dat scheelt kosten en is efficient.

Dieren verzek­er­ing aanbieders:

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Dieren verzekering kostenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan dierenverzekering

Dieren verzekering kostenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Dieren­verzek­er­ing

Dieren verzekering kostenOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Zoek niet alleen naar de goed­koop­ste dieren­verzek­er­ing want de voor­waar­den en  dekking zijn min­stens zo belan­grijk als een paar euro min­der pre­mie per maand!

Wacht niet te lang met het declar­eren van de kosten. De meeste dieren verzek­er­aars hebben een max­i­male ter­mijn waarbin­nen dieren verzek­er­ing kosten gede­cla­r­eerd dienen te wor­den.  Zodra u heeft gede­cla­r­eerd stort de verzek­er­aar de kosten zo snel mogelijk op uw rekening.

Zodra het totaalbedrag van de dieren­verzek­er­ing kosten hoog oploopt is het ver­standig om eerst toestem­ming aan uw verzek­er­aar te vra­gen. Ook dat kan meestal online. Dat hoeft natu­urlijk niet bij een spoedeisende behandeling!

Als er iets is veran­derd in uw per­soon­lijke sit­u­atie, laat het dan weten aan uw dieren­verzek­er­ing. Bijvoor­beeld een adreswi­jzig­ing. Dit kan meestal via inter­net en het zorgt ervoor dat u uw dieren verzek­er­ing kosten zo snel mogelijk uit­ge­keerd kunt krijgen.